Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

ağsaqqal

İbtidai icma cəmiyyətində qəbilə icmasının başçısı.  A.-lar adət-ənənələri yaxşı bilən və zəngin həyat təcrübəsinə malik olan nüfuzlu qəbilə üzvlərindən seçiliblər. O...    Ətraflı

22

ağsaqqallar şurası

1. İbtidai icma cəmiyyətində kollegial idarəçilik və sosial nəzarət orqanı.  Tayfaların yaranması ilə meydana gələn A.Ş. hər tayfaya daxil olan icmaların ağsaqqalları...    Ətraflı

23

aiollar

Bax: eollar....    Ətraflı

24

akademiya

1. E.ə. 388-ci ildə qədim yunan filosofu Platon tərəfindən əsası qoyulmuş fəlsəfi məktəb.  Bu məktəb Afinanın yaxınlığında, qədim yunan əsatirinin qəhrəmanı Akademin...    Ətraflı

25

akınçı

Osmanlı imperiyası ordusunda yüngül süvari birlikləri.  A.-lar sərhəd bölgələrində düşmən ölkələrə hücumlar və basqınlar təşkil edərək onları zəiflədir, rəqibin döyüş...    Ətraflı

26

akkadlar

E.ə. III minillikdə Mesopotamiyada məskunlaşmış sami tayfalarının adı.  Mesopotamiya tarixində ilk mərkəzləşdirilmiş dövləti – Akkad padşahlığını (e.ə. 2300–2200-ci i...    Ətraflı

27

akkulturasiya

1. Fərdlərin və ya qrupların hər hansı mədəniyyətə uyğunlaşması.
2. Bir-birindən xeyli fərqlənən qonşu (bir qayda olaraq) mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri və bir-biri...    Ətraflı

28

Akropol

Qədim yunan şəhərlərinin, adətən, yüksəklikdə tikilən və istehkama çevrilmiş hissəsi, qala.  Ən mühüm hakimiyyət orqanlarının binaları və məbədlər, bir qayda olaraq,...    Ətraflı

29

akveduk

Yaşayış məntəqələrini, suvarma və hidroenergetika sistemlərini bu obyektlərin səviyyəsindən hündürdə yerləşən mənbələrdən su ilə təchiz edən qurğu, kanal, boru.  Dar...    Ətraflı

32

alaçıq

Türk və monqol xalqlarında geniş yayılmış müvəqqəti yaşayış yeri.  Adətən, dairəvi şəkildə yerə basdırılan, yuxarı ucları günbəzvarı birləşdirilən, üzərinə keçə salın...    Ətraflı

33

alanlar

Türk dillərdə danışan, sak (skif) və sarmat türklərinin nəslindən olan ən qədim köçəri türk tayfaları.  A.-lar eramızdan öncəki dövrlərdə indiki Qazaxıstan torpaqları...    Ətraflı

34

Alban əlifbası

Qafqaz albanlarının əlifbası.  A.Ə.-nın nə zaman və kim tərəfindən yaradıldığı indiyədək mübahisə doğurur. Elmdə ən geniş yayılmış mülahizəyə görə, A.Ə. V əsrin birin...    Ətraflı

35

Alban memarlığı

Qafqaz albanlarına aid memarlıq abidələri.  Qafqaz Albaniyası dövründə (e.ə. IV – eramızın VII əsrləri) şəhərlərin (Qəbələ, Bərdə, Dərbənd, Şəki, Şabran və s.) çiçəkl...    Ətraflı

36

albanlar

Qafqaz Albaniyasının yerli əhalisi.  Albanlar haqqında antik və orta əsr müəllifləri məlumat veriblər. A. adı ilk dəfə e.ə. IV əsrin ikinci yarısında baş vermiş hadis...    Ətraflı

37

Albion

Böyük Britaniya adasının qədim romalılar tərəfindən verilmiş ən qədim adı.  Bilavasitə A. sözünün etimologiyasına gəlincə isə burada iki fərqli mülahizə var:
1) qədim...    Ətraflı

38

alpaut

Oğuz mənşəli türk tayfası.  A. sözünün əski forması “alpoğut” (“alpoqut”) olub. Əski türk diilində “alp” – igid, ərən, qoçaq, “ğut” (“qut”) isə cəm, toplum anlamını v...    Ətraflı

39

alpavut

Bax: alpaut....    Ətraflı

40

alpout

Bax: alpaut....    Ətraflı