Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

abiotik

Cansız, həyat əlaməti olmayan....    Ətraflı

2

abiotik amillər

Birbaşa və ya dolayı yolla canlı aləmə təsir göstərən cansız xarici mühit amilləri.  A.A. iqlim (temperatur, rütubət, təzyiq), oroqrafik (ərazinin relyefi, dəniz səvi...    Ətraflı

3

abissal

Dünya okeanının 3000 metrdən dərin hissəsinə aid olan.  A. dərinliklərdə suyun hərəkəti çox zəif, temperatur sıfır dərəcəyə yaxın və qaranlıq olur....    Ətraflı

4

abissal çöküntülər

Dünya okeanının 3000-4000 metrdən artıq dərinliyində toplanan çöküntülər.  A.Ç. kosmik tozdan, hava və su axınlarının qurudan gətirdiyi hissəciklərdən, qırmızı rəngli...    Ətraflı

5

abissal düzənliklər

Dünya okeanının 3000 m-dən artıq dərinliklərində yerləşən düzənliklər.  A.D. materik ətəkləri ilə orta okean dağ silsilələri arasında yerləşir və okean dibinin təxmin...    Ətraflı

6

abissal zona

Dünya okeanının 3000 metrdən 6000 metrədək dərinliyində olan hissəsi.  A.Z. Dünya okeanının 75%-ni əhatə edir, dib relyefi, əsasən, sualtı dağlar, platolardan ibarətd...    Ətraflı

7

ablyasiya

1. Buzlaq kütləsinin ərimə, buxarlanma və ya mexaniki parçalanma yolu ilə azalması.  Bu proses qar xəttindən aşağıda yerləşən zirvələrdə daha çox müşahidə olunur. A....    Ətraflı

8

aborigen

Müəyyən ərazidə qədimdən məskən salmış yerli əhali; məsələn: Şimali Amerikada asteklər, mayyalılar, eskimoslar və b....    Ətraflı

9

abraziya

Su axınlarının, dalğaların davamlı təsiri altında sahil süxurlarının mexaniki dağılması, ovulması.  A. nəticəsində sahil zolağında relyefin xüsusi formaları yaranır,...    Ətraflı

10

abraziya düzənliyi

Sahilboyu zolaq şəklində uzanan dənizə doğru azmeyilli hamar sahə.  Belə sahələr abraziya nəticəsində yaranır. A.D.-nin əksər hissəsi suyun altında olur, bəzi yerlərd...    Ətraflı

12

abraziya terrası

Su axınlarının, dalğaların davamlı təsiri ilə sahil süxurlarının ovulması nəticəsində yaranmış qabarıq əyri formasında maili meydança.  A.T.-nın bəzən suyun altında d...    Ətraflı

14

açıq dəniz

Dünya okeanının hər hansı dövlətin ərazi suları və daxili suları xaricində yerləşən, bütün dövlətlərin ümumi istifadəsində olan hissəsi.  A.D. bütün millətlər üçün aç...    Ətraflı

15

açıq iqtisadiyyat

Dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya olunmuş, geniş xarici ticarət əlaqələrinə malik ölkənin iqtisadiyyatı.  A.İ. termininin müxtəlif məzmunlu geniş izahları mövcud...    Ətraflı

16

ada

Hər tərəfdən su ilə əhatə olunmuş, materikə nisbətən kiçik, suyun qabarması zamanı belə su səthindən yüksəkdə olan, təbii yolla yaranmış quru sahəsi.  A.-lar okeanlar...    Ətraflı

17

ada qövsləri

Materik və okean tipli litosfer tavalarının toqquşma zonasında yaranan və seysmik cəhətdən aktiv olan zəncirvarı adalar qrupu.  Aleut, Kuril, Yapon, Filippin, Antil a...    Ətraflı

18

adalararası dəniz

Adalarla haşiyələnmiş dəniz.  Adalar arasında məsafənin azlığı A.D.-in okeanın açıq hissəsi ilə sərbəst su mübadiləsinə mane olur. Atlantik okeanında yerləşən İrland...    Ətraflı

19

adaptasiya

Canlı orqanizmlərin ətraf mühitdə dəyişikliklərə uyğunlaşması, yeni mühitə alışma.  A.-nın morfoloji, fizioloji, biokimyəvi, etoloji (davranış) kimi formaları mövcudd...    Ətraflı

20

adır

Orta Asiyada, dağ ətəklərində çoxlu yarğanları olan relyef forması.  Hündürlüyü 100-400 metr arasında olan belə təpəliklərə yarımsəhra və səhra landşaftı daxilində da...    Ətraflı