Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

681

embarqo

Müəyyən məhsulun idxalına və ixracına qoyulan qadağa.  E. anlayışına başqa dövlətə məxsus əmlakın müəyyən müddətə həbs olunması, saxlanılması, ölkələr arasında iqtisa...    Ətraflı

682

emiqrasiya

1. İnsanın öz vətənini, daimi yaşadığı ölkəni siyasi, iqtisadi, yaxud şəxsi xarakterli səbəblər üzündən tərk edərək yaşayış üçün başqa ölkəyə köçməsi.  İşsizlik, aclı...    Ətraflı

683

emissiya

Vulkan püskürməsi, zəlzələ kimi təbiət hadisələri zamanı, həmçinin müəssisələrdən, evlərdən, avtomobillərdən və s.-dən maye və bərk çirkləndirici maddələrin, yaxud ene...    Ətraflı

684

en dairəsi

1. Bax: paralel.
2. Bax: coğrafi enlik....    Ətraflı

685

endemik növ

Müəyyən bir əraziyə xas olan, digər sahələrdə rast gəlinməyən bitki və heyvan növü.  Məsələn, dəmirağac ancaq Azərbaycanda bitdiyi üçün E.N.-dür, endemik heyvan növlə...    Ətraflı

687

endogen proseslər

Yer daxilində istilik enerjisinin, qravitasiya fərqinin yaratdığı yerdəyişmələrin və s.-nin təsiri altında baş verən geoloji proseslər.  E.P.-ə tektonik, metamorfik,...    Ətraflı

688

energetika

1. Müxtəlif növ enerji resurslarının emalı, bölüşdürülməsi, istehlakçıya çatdırılması və istifadəsinə xidmət edən təbii və süni sistemlərin, iqtisadiyyat sahələrinin m...    Ətraflı

689

energetika sistemi

Enerji resurslarının, həmçinin onların emalı, bölüşdürülməsi, istehlakçıya çatdırılması, istifadəsi üsullarının və vasitələrinin məcmusu.  Hər bir ərazi vahidinin, iq...    Ətraflı

690

enerji mənbələri

Bax: enerji resursları....    Ətraflı

691

enerji resursları

Sənayedə və məişətdə istifadəsi mümkün olan müxtəlif növ enerjilərin (mexaniki, istilik, elektrik, nüvə, kimyəvi və s.) mənbələri.  E.R.-nın bolluğu ölkənin inkişafın...    Ətraflı

692

eol çöküntüləri

Küləyin gətirib yığdığı qırıntılardan, qum dənələrindən ibarət çöküntülər.  E.Ç., əsasən, yarımsəhra və səhra zonalarında (Böyük Səhrada, Təklə-Məkanda, Qobidə, Qızıl...    Ətraflı

693

eol göl

Küləyin qumu sovuraraq dərinləşdirdiyi çalalarda və ya dyun, barxan təpələri arasındakı çökəkliklərdə yaranan göl.  Adətən, belə gölün dərinliyi az, sahəsi kiçik olur...    Ətraflı

694

eol relyef formaları

Əsasən, yarımsəhra və səhralarda küləyin dağıdıcı və ya akkumulyativ fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn relyef formaları.  Bu formalar eol sütunlardan, barxanlardan,...    Ətraflı

695

eol sütunları

Ardıcıl əsən küləklərin uzun müddət aşındırdığı üfüqi süxurların sütun formalı qalıqları.  E.S. quru iqlim şəraiti üçün xarakterikdir. Alçaq sütunlar eol masası adlanır....    Ətraflı

696

eon

Yerin geoxronoloji bölgüsündə ən böyük vaxt vahidi.  Yer planetinin geoloji inkişaf mərhələsi iki E.-a bölünür: Kriptozoy (Kembriyəqədərki E.) və Fanerozoy. “Kriptozo...    Ətraflı

697

eonotema

Hər hansı geoloji eona aid süxur qatları, qalıqlar və çöküntülər.  E. litosferin, hidrosferin və biosferin (üzvi aləmin) inkişafında ən böyük, bir-birindən prinsipial...    Ətraflı

698

epeyrogenez

Bax: epeyrogenik hərəkətlər....    Ətraflı

699

epeyrogenik hərəkətlər

Tektonik hərəkətlər nəticəsində Yer qabığının tədricən, çox yavaş sürətlə qalxması və enməsi.  E.H. dağ süxurlarının yatımında gözlə görünəcək dəyişikliklərə səbəb ol...    Ətraflı

700

epidot

Silikatlar qrupuna aid monoklinik sinqoniyalı mineral.  Tək kristallar, radial şüalı, yelpikvarı və dənəli aqreqatlar əmələ gətirir. Rəngi dəmirin miqdarından asılı o...    Ətraflı