Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

61

alevrit

Çökmə qırıntı süxur.  Dənələri (0,01-0,1 mm) gil dənələrindən iri, qum dənələrindən kiçikdir. A. neft və qazın kollektor süxurlarındandır....    Ətraflı

62

alevrolit

Kalsiumlu, silisiumlu və s. maddələrlə sementləşmiş, bərkimiş və bəzi diagenetik dəyişikliyə uğramış, dənələrinin ölçüsü 0,01-0,1 mm olan bərk qırıntı süxur....    Ətraflı

64

alidada

Astronomiya və geodeziyada bucaqları ölçmək üçün istifadə edilən alət.  Sadə variantda A. mərkəzdən keçən ox ətrafında dönən, uclarına optik qurğu bərkidilmiş xətkeşd...    Ətraflı

65

alloklazit

Tərkibi kobaltla zəngin olan mineral.  Sinqoniyası rombikdir. Rəngi çəhrayımtıl, göyümtül olur. Metal parıltılıdır. Hidrotermal mənşəlidir. Kobalt metalı, davamlı göy...    Ətraflı

66

allotrof göl

Biogen, mineral və üzvi maddələri, əsasən, sutoplayıcı sahədən qəbul edən göl....    Ətraflı

68

allüvi

Daimi və müvəqqəti çay axınlarının gətirilib çay dərələrində, Yer səthinin çökək sahələrində yığdığı qırıntılar, aşınma materialları.  A. çöküntüləri çınqıl, daş, gil...    Ətraflı

70

allüvial düzənliklər

Çay dərəsində, çayların mənsəbində, yaxud sahillərinin alçaq hissələrində çöküntülərin toplanması nəticəsində əmələ gəlmiş düzənlik.  A.D.-lər, əsasən, akkumulyasiya...    Ətraflı

71

allüvial terras

Allüvial çöküntülərdən yaranmış, suya tərəf maili pillələr formasında çay sahili....    Ətraflı

72

almandin

Qranatlar qrupuna aid kubik sinqoniyalı mineral.  Rəngi qırmızı, qonuru-qırmızı, qara olur. Kontakt-metasomatik mənşəlidir. Alüminium və dəmirlə zəngin süxurların met...    Ətraflı

73

almaz

Ən sərt mineral; saf karbonun üç kristallik modifikasiyasından (almaz, qrafit, lonsdeylit) biri.  Sinqoniyası kubikdir. Yastıüzlü (oktaedr, rombododekaedr, kub və onl...    Ətraflı

74

alp çəmənliyi

Yüksək dağlıq qurşaqda alçaqboylu ot bitkilərindən ibarət çəmənlik.  A.Ç.-nin hündürlüyü dağın yerləşdiyi coğrafi enlikdən, onun iqlimindən və yamaclarının meyilliyin...    Ətraflı

75

Alp qırışıqlığı

Yer qabığında qismən Mezozoy və Kaynozoy eralarında baş vermiş dağəmələgəlmə mərhələsi.  Bu mərhələ ilk dəfə Alp dağlarında tədqiq edildiyindən A.Q. adlandırılıb (alp...    Ətraflı

76

alp qurşağı

Dağlıq ərazilərdə meşə və subalp qurşaqlarından yuxarıda, nival qurşaqdan aşağıda yerləşən təbii hündürlük qurşağı.  A.Q.-nın bitkiləri alçaq temperatur, qısa vegetas...    Ətraflı

78

alternativ energetika

1. Bərpa edilən qeyri-ənənəvi enerji mənbələrindən enerji hasilatı, onun toplanması və paylanması ilə məşğul olan iqtisadiyyat sahələrinin məcmusu.  A.E. tükənməz təb...    Ətraflı

79

alternativ enerji mənbələri

Bax: ənənəvi olmayan enerji mənbələri....    Ətraflı

80

altimetr

Hündürlüyü ölçmək üçün, əsasən, uçuş aparatlarında istifadə olunan cihaz.  İş prinsipinə uyğun olaraq hündürlüyü təzyiq fərqinə görə ölçən A.-ə barometrik A., elektro...    Ətraflı