ya

Axtarış nəticələri

1

ya 1

ya sözünün izahı. ya sözünün mənası

Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). □ Artıq aş ya qarın ağrıdar, ya baş. (Atalar sözü)....    Ətraflı

ya 2

ya sözünün izahı. ya sözünün mənası

Xitab bildirir. □ Bu günü ye, sabaha ya qismət. (Atalar sözü)....    Ətraflı

2

ya

ya sözünün mənşəyi, ya sözünün etimologiyası

Bölüşdürmə bildirənlər (ya sən, ya mən) fars mənşəlidir, müraciət bildirənlər (ya Əli...) ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

ya

Ərəb əlifbasında ى hərfinin adı....    Ətraflı

4

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl frazeoloji birləşməsinin mənası. ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl idiomunun izahı

müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə....    Ətraflı

5

ya pəs

Deməli, demək, bu halda, belə isə, indi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

6

ya sənə verən Allah, ya mənə

ya sənə verən Allah, ya mənə frazeoloji birləşməsinin mənası. ya sənə verən Allah, ya mənə idiomunun izahı

açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə....    Ətraflı

7

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən frazeoloji birləşməsinin mənası. ya zəlzələdən, ya vəlvələdən idiomunun izahı

hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə....    Ətraflı

8

ya:lbaşdan

Yenidən. □ Ya.lbaşdan getdim soğan aldım....    Ətraflı

11

yab-yab

Asta, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

12

yaba

yaba sözünün izahı. yaba sözünün mənası

1. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsə...    Ətraflı

13

yaba

Uzun saplı, iki (yaxud daha artıq) dişi olan təsərrüfat aləti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Baxdı ki, Dəmirçioğlu əlində yaba ot yığır. (“Koroğlunun qocalığı”)...    Ətraflı

14

yaba

yaba sözünün mənşəyi, yaba sözünün etimologiyası

Qədimdə ağacın kiçik budaqlarına (dingələrə), iki dişi olan haça şeylərin hamısınayaba deyiblər. Oxun ucluğu haça olanda ona da yaba adı verilib. Sonra yabanın dişləri çoxalıb, amma adı qalıb. Deməli, yaba sözünün qədim mənası “iki dişə malik olan” deməkdir. İndi Anadolu türkləri dəmir yaba yerin...    Ətraflı

15

yaba ilə dovğa içmək

yaba ilə dovğa içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. yaba ilə dovğa içmək idiomunun izahı

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq....    Ətraflı

16

yabacıq

yabacıq sözünün izahı. yabacıq sözünün mənası

Balaca yaba....    Ətraflı

17

yabagül

Evin damındakı baş tiri saxlayan ağac. □ Bu ağaşdan yabagül çıxmaz, əyridi....    Ətraflı

18

yabalama

yabalama sözünün izahı. yabalama sözünün mənası

Bax: yabalamaq....    Ətraflı

19

yabalamaq

yabalamaq sözünün izahı. yabalamaq sözünün mənası

1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq.
2. Yaba ilə vurmaq....    Ətraflı

20

yabalanma

yabalanma sözünün izahı. yabalanma sözünün mənası

Bax: yabalanmaq....    Ətraflı