Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

A

Kağız vərəqinin beynəlxalq standart üzrə müəyyənləşdirilmiş formatı.  Maksimal öl­­çü­sü 1 kvadratmetrə (841 mm x 1189 mm), eni ilə uzunlu­ğunun n...    Ətraflı

2

A1

Poliqrafiyada 594 mm x 841 mm-ə bərabər beynəlxalq kağız ölçü standartı, səhifənin formatı....    Ətraflı

3

A2

Poliqrafiyada 420 mm x 594 mm-ə bərabər beynəlxalq kağız ölçü standartı, sə­hifənin formatı....    Ətraflı

4

A3

Poliqrafiyada 297 mm x 420 mm-ə bərabər beynəlxalq kağız ölçü stan­dartı, səhifənin formatı....    Ətraflı

5

A4

Poliqrafiyada 210 mm x 297 mm-ə bə­rabər beynəlxalq kağız ölçü stan­dartı, səhi­fənin formatı....    Ətraflı

6

A5

Poliqrafiyada 148 mm x 210 mm-ə bə­ra­bər beynəlxalq kağız ölçü standartı, sə­hifənin formatı....    Ətraflı

7

abonement

Peyk rabitəsi və kabellə yayımlanan telekanalların veriliş­lərinə konkret məbləğ müqabilində müəyyən müddətə baxmaq hü­qu­qu verən sənəd....    Ətraflı

8

abonent

Televiziya və radio yayım xidmətlərindən istifadə edən fiziki, yaxud hüquqi şəxs....    Ətraflı

9

abonent şəbəkəsi

Abonentə onun yaşa­dığı ərazidə və ya ictimai yer­lərdə televiziya və radio yayım xidməti göstərən kabel pay­layıcı şə­bəkə....    Ətraflı

10

abreviatur

Sözlərin ilk hərf­lərindən, yaxud hissələrindən düzəldilmiş qısaltma, ixtisar forması.  A.-lardan şifahi və yazılı nitqdə qənaət məqsədilə istifad...    Ətraflı

11

abstrakt

1. Təxəyyülün məhsulu, kon­kret­liyə, fiziki formaya malik olmayan bir şey.
2. Kitab və ya məqalənin əsas mət­nin­dən öncə yerləşdirilən və materia...    Ətraflı

12

abunə

1. Dövri mətbu nəşrlərin, çoxcildli kitabların haqqı ödənilmək şərti ilə əvvəlcədən sifariş edil­məsi.
2. Hər hansı xidmətdən istifadə et­mək üçün...    Ətraflı

13

abunə haqqı

1. Dövri mətbu nəşrləri, çoxcildli kitabları əvvəlcədən sifariş etmək üçün ödənilən məbləğ.
2. Hər hansı xid­mətdən istifadə etmək üçün əvvəlcədən...    Ətraflı

14

abunə kampaniyası

Dövri mətbu nəşrin auditoriyasını saxlamaq və genişləndirmək məqsədilə həyata keçirilən xüsusi tədbir­lər kompleksi.  Abunəçilər nəşrin stabil aud...    Ətraflı

15

abunəçi

Dövri mətbu nəşrləri, çoxcildli kitabları haqqı ödənilmək şərti ilə əvvəl­cə­dən sifariş edən, yaxud hər hansı xid­­­mət­dən müəyyən dövr üçün keçə...    Ətraflı

16

abzas

1. Məzmunca tam, bitmiş fikir ifadə edən mətn parçası.  A. mətnin bir, yaxud bir ne­çə cümlədən ibarət hissəsidir və kompozisiya, materialın asan...    Ətraflı

17

açar söz

1. Mətnin məzmununu ifadə edən söz.  A.S.-dən materialların inter­net­də axtarışı, yaxud onların qrup­laş­dı­rılması üçün geniş istifadə olunur.
...    Ətraflı

18

açıq fərdi məlumatlar

Subyektin özü tə­rəfindən açıq elan olunmuş və ya ümumi istifadə üçün yaradılmış informasiya sis­teminə subyekt haqqında onun razılığı ilə daxil ed...    Ətraflı

19

açıq informasiya

Əldə olunması qa­­­­­nun­­vericiliklə məhdud­laşdırıl­ma­yan, ümu­mi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş informa­siya.  A.İ.-ların məhdudlaşdırılması q...    Ətraflı

20

açıq məhkəmə iclası

Media nümayən­dələrinin iştirakı ilə keçirilən və prosesin gedişinin KİV-də işıqlandırılmasına icazə verilən məhkəmə iclası.  Azərbaycan qa­nun­ve...    Ətraflı