aforizm

Axtarış nəticələri

1

aforizm

aforizm sözünün izahı. aforizm sözünün mənası

Formasına görə yığcam, mahiyyətinə görə dərin məzmunlu kəlam; dərin mənalı fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz. □ Nizaminin a...    Ətraflı

2

aforizm

Müdrik fikir ifadə edən bitkin, yığcam ifadə, kəlam. □ Atalar sözündən fərqli olaraq aforizmin müəllifi məlum olur. Məna dərinliyi, ifadə gözəlliyi, obrazlılıq aforizm üçün başlıca xüsusiyyətlərdir. Dini-əxlaqi, dini-fəlsəfi, sosial-fəlsəfi, sosia...    Ətraflı

3

aforizm

Dərinmənalı, hikmətli cümlə(lər).  Atalar sözü və məsəllərdən fərqli olaraq aforizmlərin müəllifi olur; məsələn: Sözün də su kimi lətafəti var, Hər sözü az desən, dah...    Ətraflı

4

aforizm

Müdrik fikir ifadə edən bitkin, yığcam ifadə, kəlam, hikmət, sentensiya.  Atalar sözündən fərqli olaraq A.-in müəllifi məlum olur. Məna dərinliyi, ifadə gözəlliyi, ob...    Ətraflı

5

aforizm

Formasına görə yığcam, mahiyyətinə görə dərin məzmunlu kəlam; dərin mənalı fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz....    Ətraflı

6

aforizmli

aforizmli sözünün izahı. aforizmli sözünün mənası

Aforizmlərlə dolu olan, aforizm xüsusiyyəti daşıyan....    Ətraflı