qızıl orta

Axtarış nəticələri

1

QIZIL ORTA

►Hәr һansı qәrar qәbul etmәkdә, xәtt-һәrәkәt tutmaqda, davranışda vә s.-də ifrata varmamağı, riskә getmәmәyi, ortaq məxrəcə gəlməyi bildirən ifadə.  İfadə yunan fәlsәfәsindәn qaynaqlanaraq yayılmı...    Ətraflı