əbr

Axtarış nəticələri

1

əbr

əbr sözünün izahı. əbr sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda bulud mənasında işlənmişdir. □ Çün əbr deyilsən, olma giryan; Çün seyl deyilsən, etmə əfğan! (M.Füzuli)....    Ətraflı

2

əbrar

1. Doğruçu adam.
2. Nəcib adam.
3. Müqəddəs adam....    Ətraflı

3

əbrə

Paltar və ya papağın üzü....    Ətraflı

4

əbrə

Arba, içərisində müəyyən bir şey olan qabın boş çəkisi....    Ətraflı

5

əbrəş

əbrəş sözünün izahı. əbrəş sözünün mənası

1. Xallı.
2. Əldə bəslənmiş. □ O, bu gün palıda düşmüş əbrəş qoçun kababından yemək üçün ayrı bir səy ilə hazırlaşırdı. (S.Rəhimov)....    Ətraflı

6

əbrəş

əbrəş sözünün mənşəyi, əbrəş sözünün etimologiyası

Ərəbcə “boz (çil-çil) rəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

7

əbrəş

Təpəl, başında ağ xalı olan (heyvan). □ Bi sarı əbrəş qoyunum var (Kürdəmir); Əbrəş qoyunumuz iki gündü itib (Cəbrayıl); Əbrəş qoyun tayın görüm; qumral qoyun tayın görüm; Həblə-həblə sayırdıx (Şəki)....    Ətraflı

8

əbrəvan

Tənzif. □ Qadınnarın başında əbrəvan vardı....    Ətraflı

9

əbri-neysan

Neysan buludu, yağmurlu bulud....    Ətraflı

11

əbrimüş

Qovaq ağacının bir növü....    Ətraflı

12

əbrişim

əbrişim sözünün izahı. əbrişim sözünün mənası

1. İpək, ipək iplik. □ Əlvan qanınla boyansın; Əbrişim tellərin sənin! (Aşıq Hüseyn).
2. Botanika. Lələkli yarpağı və ətirli çiçəyi olan ağac növü;...    Ətraflı

13

əbrişim

əbrişim sözünün mənşəyi, əbrişim sözünün etimologiyası

Farsca “ipək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

14

əbrişim

Bax: əbrimüş. □ Bizim tərəflərdə əbrişim çox olur (Kürdəmir)....    Ətraflı

15

əbrişim

İpək, ipək iplik.  Sayat balam, o gözəllik səndədi,
Sənin sərin taxtı-taca yaraşır.
Əbrişimdən tikdirdiyim xələtlər,
Qamətinə ucdan-uca yaraşır.
(“Sayat bəy-Səyalı xanım”)
...    Ətraflı

16

əbrişim

İpək, ipək iplik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Saç, tel sözlərinin epiteti kimi də işlənir:
Paşa, sənə nişan verim Qıratı,
Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi.
Bir mina boyunlu, uca sağrılı,
Bir yarım ho...    Ətraflı

17

əbrnisar

Yağış yağ(dır)an, yağışlı (bulud haqqında)....    Ətraflı

18

əbru

əbru sözünün izahı. əbru sözünün mənası

Arxaizm. Klassik ədəbiyyatda qaş mənasında işlənmişdir. □ Göz doymaz vəsməli kəman, əbrudan; Can üzülmə, səmən iyli keysudan. (M.P.Vaqif)....    Ətraflı

19

əbru

Bulud kimi, bulud rəngində....    Ətraflı

20

əbru

Qaş.  Qurban olum sinəndəki turunca,
Yetir sən dəstimi damana, Gülgəz!
Aytək şölə salıb ayna qabağın,
Əbruların bənzər kamana, Gülgəz!
(“Abbas və Gülgəz”)
...    Ətraflı