əbə

Axtarış nəticələri

21

əbədiləşmə

əbədiləşmə sözünün izahı. əbədiləşmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşmək....    Ətraflı

22

əbədiləşmək

əbədiləşmək sözünün izahı. əbədiləşmək sözünün mənası

Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq. □ Qaynana obrazı ilə N.Zeynalova xalqın yaddaşında əbədiləşdi....    Ətraflı

23

əbədilik

əbədilik sözünün izahı. əbədilik sözünün mənası

Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq. □ Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günə...    Ətraflı

24

əbədilik evləri

Qədim Misirdə fironların və əyanların qayalarda çapılmış və bir neçə otaqdan ibarət sərdabələri.  E.ə. II minillikdə Misirdə külli miqdarda vəsait və əmək tələb edən...    Ətraflı

25

əbədiməg 1

Arxası üstə yıxılmaq. □ Mal əbədiyib, oqqədər çırpınıb ki, bağrı çatdıyıb (Salyan)....    Ətraflı

əbədiməg 2

Ölmək. □ Bir yekə çöngəmiz əbədiyib....    Ətraflı

27

əbədiyyə

1. Sonu olmayan, sonsuz, tükənməz.
2. Əbədi olaraq, daimi, həmişəlik....    Ətraflı

28

əbədiyyən

əbədiyyən sözünün izahı. əbədiyyən sözünün mənası

Həmişəlik, əbədi, daimi. □ Əbədiyyən çıxıb getmək....    Ətraflı

29

əbədiyyət

əbədiyyət sözünün izahı. əbədiyyət sözünün mənası

1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey; intəhası olmayan zaman; intəhasızlıq. □ Nəhayət, əbədiyyət qədər uzun görünən bir dəqiqə bitdi və qapın...    Ətraflı

30

əbədiyyətə qovuşmaq

əbədiyyətə qovuşmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədiyyətə qovuşmaq idiomunun izahı

əbədi olmaq; dünyasını dəyişmiş hörmətli şəxs haqqında işlədilən evfemistik ifadə....    Ətraflı

31

əbədzində

Daimi diri olan; ölməz....    Ətraflı

32

əbəköməçi

əbəköməçi sözünün izahı. əbəköməçi sözünün mənası

Bax: əməköməçi....    Ətraflı

33

əbənqəş

Namussuz, biqeyrət, həyasız. □ Ədə, sən nə əbənqəş adamsan, mən sə: umud oldum....    Ətraflı

34

əbəqurşağı

əbəqurşağı sözünün mənşəyi, əbəqurşağı sözünün etimologiyası

Əbə sözü “nənə” deməkdir, qurşaq toqqadır. “Nənənin toqqası” anlamını verir. “Qövsi-qüzeh” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

35

əbəs

əbəs sözünün izahı. əbəs sözünün mənası

Nahaq, bihudə, faydasız. □ Yaradılış əbəs deyildir!...    Ətraflı

36

əbəs-əbəs

əbəs-əbəs sözünün izahı. əbəs-əbəs sözünün mənası

Nahaq yerə. □ Gül dilləndi: “Salmayın səs; Danışmayın əbəs- əbəs”. (M.Dilbazi)....    Ətraflı

37

əbəsgu

Boş danışan, nahaq danışan....    Ətraflı

38

əbəsvar

Əbəs yerə, boş yerə, nahaq yerə....    Ətraflı

39

əbəveyn

əbəveyn sözünün izahı. əbəveyn sözünün mənası

Arxaizm. Ata-ana, valideyn. □ Hər gün əbəveyni şad edirlər; Hörmətlərini izdiyad edirlər. (M.Ə.Sabir)....    Ətraflı