Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

abbası

XVII–XVIII əsrlərdə İran və Cənubi Qafqazda işlədilmiş gümüş sikkə.  A. danışıq dilində «abası», «abaz», «abas» kimi də tələffüz olunur. O, Səfəvi hökmdarı şah I Abba...    Ətraflı

2

abbat

Katolik kişi monastırının rəhbərlərinə V əsrdən başlayaraq verilən fəxri kilsə titulu.  Sonralar, XVI əsrdən etibarən Fransada ruhani rütbəli bütün gənclərə verilən t...    Ətraflı

3

abbatissa

Katolik qadın monastırının rəhbərlərinə verilən fəxri kilsə titulu....    Ətraflı

4

abbatlıq

Abbatın idarə etdiyi katolik monastırı.  A.-lar geniş torpaq sahələri və zəngin daşınmaz əmlaka malik olan feodal mülkiyyətçiləri idi. İlk katolik A. VI əsrdə İtaliya...    Ətraflı

5

abidə

Ölkənin, xalqın, bəşəriyyətin mədəni irsinin tərkib hissəsi olan, bir qayda olaraq, xüsusi qanunlarla qorunan obyekt, eləcə də konkret şəxslərin və ya tarixi hadisələr...    Ətraflı

6

abolisionistlər hərəkatı

Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Latın Amerikasında XVIII–XIX əsrlərdə zənci köləliyinin ləğvi uğrunda ictimai hərəkat.  Hərəkatın əsas məqsədi köləliyin pislənməsi v...    Ətraflı

7

abolisionizm

1. Köləliyin ləğv olunması və qulların azad edilməsi uğrunda ictimai hərəkat.  Hələ 1542-ci ildə ispan kralı V Karl hinduları köləyə çevirməyi qadağan edən fərman ver...    Ətraflı

8

abordaj

Avarlı və yelkənli donanmalar dövrü üçün xarakterik olan dəniz döyüşü taktikası.  A., adətən, zədələnmiş düşmən gəmisini ələ keçirmək üçün tətbiq edilib. Hücum edən g...    Ətraflı

9

aborigen

Ölkənin və ya hər hansı ərazinin qədim, yerli sakinləri.  Bu termin qədim yunanca avtoxton anlayışına uyğun gəlir. Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə xeyli geri...    Ətraflı

10

absenteizm

1. Vətəndaşlıq hüquqlarının icrasından könüllü imtina.  Əhalinin müəyyən qisminin nümayəndəli orqanların fəaliyyətində iştirakdan və ya seçkilərdə səsvermə hüququndan...    Ətraflı

11

absolyutizm

Bütün hakimiyyətin qeyri-məhdud olaraq bir adamın – monarxın əlində cəmləşdiyi dövlət hakimiyyəti forması, mütləq monarxiya.  Dövlət hakimiyyətinin yüksək dərəcədə mə...    Ətraflı

12

abver

1919–1944-cü illərdə Almaniyada hərbi kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat.  A. 1944-cü ildə müstəqil bir qurum kimi ləğv edilərək Almaniyanın imperiya təhlükəsizliyi baş idarə...    Ətraflı

13

“açıq qapı” doktrinası

1899–1949-cu illərdə ABŞ-ın Çinə münasibətdə yeritdiyi siyasət.  A.Q.D.-nın əsas müddəaları ABŞ dövlət katibi C.Heyin (John M. Hay) 1899-cu ildə Böyük Britaniya, Alma...    Ətraflı

14

adventizm

Xristianlığın protestant qoluna aid cərəyanlardan biri.  A.-in əsasında yaxınlarda İsa Məsihin ikinci zühurunun baş verəcəyinə və Yer kürəsində “minillik ilahi hökmra...    Ətraflı

16

afrikaner

Holland, alman və fransız kolonistlərinin Cənubi Afrikada törəmələrindən ibarət xalq.  A.-lərin əksəriyyəti CAR və Namibiyada yaşayır. Onlar protestantlardır, dilləri...    Ətraflı

17

ağ qvardiya

1. Rusiyada Romanovlar mütləqiyyətinin əleyhinə çevrilmiş inqilabi hərəkata qarşı mübarizə məqsədilə Finlandiyada yerli burjuaziyanın və universitet tələbələrinin 1906...    Ətraflı

18

ağa

1. Bir çox Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda yuxarı zümrənin (mülkədar, bəy, zadəgan və s.) nümayəndələrinə müraciət forması.
2. Osmanlı dövləti ordusunda sərk...    Ətraflı

19

ağıllı insan

Bax: Homo sapiens....    Ətraflı

20

Ağqoyunlular

Bayraqlarında ağ qoyun təsvir olunduğuna görə belə adlandırılmış türk tayfaları birliyi.  A. birliyinə bayandur, mosullu, qacar, pornək və b. tayfalar daxil olub. XV...    Ətraflı