ağa

Axtarış nəticələri

1

ağa

ağa sözünün izahı. ağa sözünün mənası

1. Arxaizm. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. □ O, kəndin əsl ağası həmişə kasıb insanlara xeyirxahlıq edərdi.
2. Ar...    Ətraflı

2

ağa

ağa sözünün mənşəyi, ağa sözünün etimologiyası

“Hündür”, “yuxarı” deməkdir. Bəzi türk dillərində əkə, yekə şəklində işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

ağa

1. Bir çox Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda yuxarı zümrənin (mülkədar, bəy, zadəgan və s.) nümayəndələrinə müraciət forması.
2. Osmanlı dövləti ordusunda sərk...    Ətraflı

4

ağa

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

5

ağa ağ, qaraya qara demək

ağa ağ, qaraya qara demək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağa ağ, qaraya qara demək idiomunun izahı

obyektiv olmaq, həqiqəti söyləmək....    Ətraflı

6

ağa durur, Ağacan durur

ağa durur, Ağacan durur frazeoloji birləşməsinin mənası. ağa durur, Ağacan durur idiomunun izahı

bir işi görmək (borcu qaytarmaq, əvəz çıxmaq, qisas almaq və s.) üçün hələ vaxtın və fürsətin olduğunu bildirən ifadə....    Ətraflı

7

ağa qara demək

ağa qara demək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağa qara demək idiomunun izahı

bax: ağa qara, qaraya ağ demək....    Ətraflı

8

ağa qara, qaraya ağ demək

ağa qara, qaraya ağ demək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağa qara, qaraya ağ demək idiomunun izahı

həqiqəti danmaq, ağ yalan söyləmək....    Ətraflı

9

ağababa

Baba. □ Mə:m ağababam hamıdan böyüx' iydi....    Ətraflı

10

ağabacı

ağabacı sözünün izahı. ağabacı sözünün mənası

Dialekt. Böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən ad....    Ətraflı

12

ağabajı

Böyük qardaşın arvadına müraciətlə deyilən söz. □ Ağabajım öydə yoxdu, odune:dif....    Ətraflı

13

Ağabala

Ağabala sözünün mənşəyi, Ağabala sözünün etimologiyası

(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

14

ağabilməz

Bilinməyən, hiss olunmayan. □ Çovannar görürdün ki, cəmdəyin ağabilməz yerinnən kəsif götürürdülər....    Ətraflı

15

ağac

ağac sözünün izahı. ağac sözünün mənası

1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki; oduncaq. □ Alma ağacı. Nar ağacı. Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. (Atalar sözü).
2. Ağacdan h...    Ətraflı

16

ağac

ağac sözünün mənşəyi, ağac sözünün etimologiyası

Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağac, yığac) kəlməsi yaranıb. Ağac sözünün qədim mənası “hündür bitki” demək olub (kol və s. ilə müqayisədə ağac çox hündür olur).İkinci ehtimal da mümkündür: mənbələrdə ağac kəlməsinin yığac, yış for...    Ətraflı

17

ağac

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq olduğunu bilən kimi karvanı götürüb yolu azdırmı...    Ətraflı

18

ağac başında yatmaq

ağac başında yatmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağac başında yatmaq idiomunun izahı

çox ayıq yatmaq; sübh tezdən oyanmaq, yuxudan erkən durmaq....    Ətraflı

19

ağac-ağaca qoymaq

ağac-ağaca qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağac-ağaca qoymaq idiomunun izahı

əleyhinə getmək, razılaşmamaq, dava eləmək....    Ətraflı

20

ağacan

ağacan sözünün izahı. ağacan sözünün mənası

Arxaizm. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət....    Ətraflı