qızıl

Axtarış nəticələri

1

qızıl

qızıl sözünün izahı. qızıl sözünün mənası

1. Rəngi sarı, bahalı bəzək şeyləri və s. qayrılan və dəyər vahidi kimi işlədilən qiymətli metal. □ Xalis qızıl. Qızıl mədəni.
2. Sifət kimi: qızıl...    Ətraflı

2

qızıl

qızıl sözünün mənşəyi, qızıl sözünün etimologiyası

“Qırmızı” deməkdir. Kök qız yox, qır olub. Metalın bu növü qırmızı olduğu üçün (rənginə görə) belə adlanıb; köz (qızmaq) sözü ilə bağlıdır (köz rəngində olan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

qızıl

Sarı rəngli qiymətli metal.  Qızıldan, əsasən, zərgərlik və bəzək məmulatları hazırlanır....    Ətraflı

4

qızıl

Dastanlarda həm qiymətli metal, həm də qırmızı rəng mənasında işlənir.  İsfahandan gələ qızıl almalar,
Yaxşı olur yar yanına gəlmələr,
İpək dəstərxanlar, qızıl bölmələr,
Ortalıqdan qalxmaz bir xun...    Ətraflı

5

qızıl 1

Qiymətli metal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Koroğluyam öz elimdə,
Qızıl bazmandlar qolumda,
Dəlilər sağü solumda,
Bu günümdə tez olaydı.
(“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə-Bozalqanlı”)
*
Qanadl...    Ətraflı

qızıl 2

Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Qızıl almanı dişləsin,
Ətrafını gümüşləsin,
Yol düşsün, karvan işləsin,
Nigar yarın obasına.
(”Koroğlunun Qars səfəri”)
...    Ətraflı

6

QIZIL BUĞA

►Pulun, var-dövlətin çoxluğunu, zənginliyi və firavanlığın olduğunu bildirən ifadə.  İfadə «İncil»də Misirdən qaçan israillilərin səhrada qızıldan buğa düzəldib ondan imdad istəmələri ilə bağlı əh...    Ətraflı

7

qızıl dağlar vəd etmək

qızıl dağlar vəd etmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl dağlar vəd etmək idiomunun izahı

basıb-bağlamaq, bol-bol vədlər vermək....    Ətraflı

8

QIZIL DÖVR (ƏSR)

►Hər hansı bir xalqın, yaxud ölkənin tarixində iqtisadiyyatın, xüsusən elm və mədəniyyətin çiçəklənmə dövrünü səciyyələndirən ifadə.  İfadə e.ə. I əsrin sonunda və b.e. I əsrinin əvvəlində yaşamış...    Ətraflı

9

qızıl fond

Radio və televiziyada görkəmli şəxsiyyətlərin iştirakıyla hazırlanmış, keç­mişin mühüm ictimai-siyası hadisələrinə həsr olunmuş verilişlərin lent y...    Ətraflı

10

qızıl küpünə düşmək

qızıl küpünə düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl küpünə düşmək idiomunun izahı

bolluq, zənginlik içində olmaq....    Ətraflı

11

QIZIL OĞLAN

►Pula pul deməyən, israfçılıq edən, pozğun һәyat tərzi keçirən varlı ailələrin uşaqlarına, işsiz vә avaralara verilmiş ad.  İfadә ilk dәfә Fransada 1794-cü ilin 9 Termidorundan sonra irticaçıların...    Ətraflı

12

QIZIL ORTA

►Hәr һansı qәrar qәbul etmәkdә, xәtt-һәrәkәt tutmaqda, davranışda vә s.-də ifrata varmamağı, riskә getmәmәyi, ortaq məxrəcə gəlməyi bildirən ifadə.  İfadə yunan fәlsәfәsindәn qaynaqlanaraq yayılmı...    Ətraflı

13

QIZIL QIZDIRMASI

►Birdən-birə varlanmaq, çoxlu pul qazanmaq hərisliyini, hər hansı gəlirli əməliyyat ətrafında yaranmış ictimai ajiotajı bildirmək üçün işlədilən ifadə.  İfadə XIX əsrin axırlarında Alyaska yarımad...    Ətraflı

14

qızıl standart

Kapitalizmin inkişafının müəyyən mərhələsində bir çox ölkələrdə (Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ, Almaniya, Yaponiya, İtaliya və s.) mövcud olmuş monometallik pul sistemi...    Ətraflı

15

qızıl teştə qan qusmaq

qızıl teştə qan qusmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl teştə qan qusmaq idiomunun izahı

varlı olsa da, ömrü iztirabla, dərdlə keçmək....    Ətraflı

16

qızıl xırdalamaq

qızıl xırdalamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl xırdalamaq idiomunun izahı

hikmətli, faydalı, mənalı söhbətlər etmək....    Ətraflı

17

qızıl-gümüş

qızıl-gümüş sözünün izahı. qızıl-gümüş sözünün mənası

Qızıldan və gümüşdən düzəldilmiş şeylər, yaxud pul. □ Qızıl-gümüş şeylər....    Ətraflı

18

qızıl-qırmızı

qızıl-qırmızı sözünün izahı. qızıl-qırmızı sözünün mənası

Bax: qızıl (4-cü mənaya)....    Ətraflı

19

qızılağac

qızılağac sözünün izahı. qızılağac sözünün mənası

Botanika. Meşələrdə və su kənarlarında bitən iri, enli yarpaqlı qırmızımtıl ağac....    Ətraflı

20

qızılağac

Tozağacı fəsiləsinə aid bitki növü.
Meyvəsi birtoxumludur....    Ətraflı