Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

adiabatik

İstilik mübadiləsi olmadan baş verən....    Ətraflı

22

adiabatik proses

Sistemin kənardan istilik almadığı və kənara istilik vermədiyi termodinamik proses.  Havanın termodinamik vəziyyətinin ətraf mühitlə istilik mübadiləsi olmadan dəyişm...    Ətraflı

23

adveksiya

1. Təzyiqin və temperaturun dəyişməsi ilə əlaqədar hava kütləsinin öz xassələrini saxlamaqla üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsi.  Bəzi meteoroloji proseslərin baş verməsi...    Ətraflı

24

advektiv duman

Havanın daha soyuq səth üzərində hərəkəti – adveksiyası – zamanı soyuması nəticəsində əmələ gələn duman.  A.D.-ın intensivliyi səth və havanın rütubətliliyindən asılı...    Ətraflı

25

aerob orqanizmlər

Yalnız havada sərbəst oksigenin olduğu səraitdə yaşaya bilən orqanizmlər.  Bitkilər, heyvan və mikroorqanizmlərin əksəriyyəti A.O.-ə aiddir....    Ətraflı

26

aerofotoaparat

Peykdən, təyyarədən, vertolyotdan və s.-dən Yer səthinin, onun obyektlərinin fotoşəklini çəkmək üçün optik cihaz.  A.-ın iki növü var: topoqrafik A., kəşfiyyat A.-ı....    Ətraflı

27

aerofotogeodeziya

Bax: aerofototopoqrafiya....    Ətraflı

28

aerofototopoqrafiya

Havadan çəkilmiş fotomateriallar (aeroşəkillər) əsasında topoqrafik xəritələrin tərtib üsullarını öyrənən elm sahəsi, aerofotogeodeziya.  Kombinə edilmiş çəkiliş meto...    Ətraflı

29

aerologiya

1. Meteorologiyada: atmosferin yuxarı qatlarını öyrənən elm sahəsi.  A. həm də sərbəst atmosferdə baş verən fiziki hadisə və prosesləri müşahidə edir, onları araşdırı...    Ətraflı

30

aeroloji cihazlar

Atmosferin yuxarı qatlarını öyrənmək üçün istifadə olunan cihazlar.  Bunlar təyyarə, şar, zond, raket, süni peyk vasitəsilə havaya qaldırılan, özüyazan və göstəricilə...    Ətraflı

32

aeronomiya

Atmosferin yuxarı qatlarını (mezosfer, ionosfer) tədqiq edən elm sahəsi, atmosfer fizikasının bölməsi.  A. atmosferin aşağı qatlarını öyrənən meteorologiyadan fərqli...    Ətraflı

33

aeroşəkil

Yer səthinin, onun obyektlərinin havadan çəkilmiş şəkli.  Belə çəkiliş peyk, təyyarə, vertolyot və s.-dən aerofotoaparatla, yaxud xüsusi fotoelektron cihazlarla aparı...    Ətraflı

34

aerotermik pillə

Atmosferdə havanın temperaturunun şaquli istiqamətdə dəyişməsi üçün lazım olan məsafə.  Atmosferin ayrı-ayrı qatlarında bu məsafə fərqlidir; məsələn, troposferdə A.P....    Ətraflı

35

aerotermik qradiyent

Atmosfer qatlarında şaquli istiqamətdə vahid məsafədə temperaturun dərəcələrlə dəyişməsi.  Atmosferin ən aşağı qatı olan troposferdə şaquli istiqamətdə hər 100 m-də t...    Ətraflı

36

aerozol

Havada asılı vəziyyətdə olan müxtəlif mənşəli, müxtəlif ölçülü və formalı, fərqli kimyəvi tərkibə və fiziki xassələrə malik ən kiçik hissəciklərdən ibarət qatışıq.  D...    Ətraflı

37

afeli

Günəş ətrafında fırlanan planetlərin, asteroid və kometaların orbitinin Günəşdən ən uzaq nöqtəsi.  Yer hər il iyulun 5-də A.-dən keçir və bu vaxt Günəşdən 152 mln. km...    Ətraflı

38

afotik zona

Dünya okeanında bitki orqanizmlərinin fotosintezi üçün işığın kifayət etmədiyi dərinliklər.  Okeanlarda A.Z.-nın yuxarı sərhədi okean səthinin işıqlanma dərəcəsinin 1...    Ətraflı

39

ağ yağış

Daha çox yayın əvvəllərində, azbuludlu havada müşahidə edilən qısamüddətli, güclü yağış.  Buludların arasından düşən günəş şüaları yağış damcılarını şəffaf göstərir,...    Ətraflı

40

ağ yel

Quru və isti külək.  A.Y. Yer kürəsinin arid iqlimə malik olan bölgələrində ilin isti dövründə müşahidə olunur. Azərbaycanda, əsasən, Kür-Araz ovalığında, Naxçıvan MR...    Ətraflı